s

s

Strefa efektywnej transformacji {Play}

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji {Play}
Black and White Dartboard
Man Raising Right Hand

Cel projektu

Celem projektu jest złagodzenie skutków transformacji poprzez kompleksowe wsparcie 885 UP (w tym 488 K) zamieszkujących lub uczących się lub pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: powiat chrzanowski, powiat olkuski, powiat oświęcimski, powiat wadowicki) należących do jednej z grup: pracownik dotknięty procesem transformacji energetycznej z branż/ sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia, zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika), osoba nieaktywna zawodowo zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie z osobami ww., osoba zainteresowana założeniem działalności gospodarczej na terenie Małopolski Zachodniej bez względu na status na rynku pracy oraz 25 pracodawców z branż/ sektorów podlegających transformacji w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

{Play}

Uczestnicy projektu {Play}

Projekt „Strefa efektywnej transformacji” zakłada kompleksowy program transformacji i wsparcia na rynku pracy 885 osób (488K, 397M), mieszkających bądź uczących się bądź pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), należących do następującej/-cych grupy/grup docelowych: {Play}

  • pracowników zagrożonych zwolnieniem, {Play}
  • pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych; {Play}
  • osób nieaktywnych zawodowo (tj. osób biernych zawodowo) zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami ww.; {Play}
  • osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy); {Play}
  • pracodawców z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (również z terenu województwa śląskiego) {Play}

Oferowane formy wsparcia: {Play}

Planowane rezultaty projektu: {Play}

Umożliwienie 885 osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, a także ich nieaktywnych zawodowo członków rodzin i osobom chcącym założyć DG bez względu na status na RP możliwość przekwalifikowania się, zdobycia nowych kwalifikacji / kompetencji / umiejętności, podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej, co złagodzi negatywne skutki transformacji.{Play}

Photo Of People Doing Handshakes

Projekt realizowany w okresie

01.01.2024-31.12.2026

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

19 999 854,17 zł

WKŁAD Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

16 999 475,84 zł

WKŁAD Z BUDŻETU PAŃSTWA

1 999 938,33 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

32-600 Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
e-mail: szih@szih.pl
tel. 33 847 54 75
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Partnerzy projektu

MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

31-542 Kraków
ul. Kazimierza Kordylewskiego 11
e-mail: e-mail: biuro@marr.pl
Biuro projektu otwarte od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Chrzanowska Izba Gospodarcza

32-500 Chrzanów
Rynek 16
e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
tel. 32 754 15 65

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

32-500 Chrzanów
ul. Kanałowa 21
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
tel. 575 606 511
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

25-002 Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 53
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
tel. 41 368 02 78
Biuro projektu otwarte od poniedziałku do piątku od