Młodość + Kompetencje = Praca II
Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób do 29 roku życia bez pracy, w tym szczególnie osób, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież z kategorii NEET oraz podniesienie poziomu ich integracji z rynkiem pracy do 31.03.2021 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Młodość + Kompetencja=Praca II” objął wsparciem 80 osób (44 kobiety i 36 mężczyzn) w wieku 15-29 lat mieszkających na terenie Polski i pozostających bez pracy, którzy nie uczestniczyli w kształceniu i szkoleniu z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą;
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze;
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej;
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej;

Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie coacha;
 • wsparcie psychologa;
 • wsparcie pośrednika pracy;
 • wsparcie mentora;
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
 • kursy zawodowe i doskonalące;
 • staże zawodowe;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 68;
 • liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – 24;
 • liczba osób, które podniosły podniosły poziom swojej integracji z rynkiem pracy – 80;
 • liczba osób poniżej 30 lat, które po opuszczeniu programu uzyskały kwalifikacje – 32;

Projekt realizowany w okresie

01.09.2018-30.06.2021

Całkowita wartość projektu

1 331 705,27 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

1 263 445,27 zł