Dołącz do pracujących
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 85% ze 100 osób (57 kobiet i 43 mężczyzn) biorących udział w projekcie oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia od minimum 30% do 56% bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia w okresie do V.2020r poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Dołącz do pracujących” objął wsparciem 100 osób (57 kobiet i 43 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących województwo małopolskie, należących do następujących grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • kobiety;
 • mężczyzn (w wieku 30-49 lat);

Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie psychologiczne;
 • wsparcie doradcze;
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego;
 • kursy i szkolenia zawodowe;
 • staże;
 • praktyki zawodowe;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu – 33;
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 37;

Projekt realizowany w okresie

01.06.2018-31.05.2020

Całkowita wartość projektu

1 460 897,52 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

1 241 762,89 zł