STREFA 45+ reintegracja zawodowa
Projekt był realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie w ciągu dwóch lat poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych po 45 roku życia z czterech powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego i olkuskiego oraz nabycie lub uzupełnieni w ciągu trzech lat kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy u 168 osób (117 kobiet i 51 mężczyzn), a także nabycie przez nich w ciągu dwóch lat kompetencji i umiejętności społecznych.

Uczestnicy projektu:

Projekt „STREFA 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia” objął swoim wsparciem 240 osób (168 kobiet i 72 mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób powyżej 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego (powiaty: olkuski, wadowicki, chrzanowski i oświęcimski).

Udzielone formy wsparcia:

  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
  • wsparcie psychologiczne i doradcze;
  • wsparcie zawodowe;
  • wsparcie eksperta ds. selekcji i badania potrzeb szkoleniowych;
  • warsztaty rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne;

Rezultaty projektu:

  • liczba osób zagrożona wykluczeniem społecznym, która otrzymała wsparcie w projekcie –240;
  • liczba osób, która nabyła podniosła lub zmieniła swoje kwalifikacje zawodowe – 168;
  • liczba osób, która otrzymała zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu zawodowego/kwalifikacyjnego oraz certyfikat ukończenia warsztatów – 168;
  • liczba osób, która otrzymała zatrudnienie – 33 osoby;

Projekt realizowany w okresie

01.01.2010-31.12.2011

Całkowita wartość projektu

3 600 383,80 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

3 600 383,80 zł