Otwarci na pracę z POWER
Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 54 młodych osób (34 kobiet i 20 mężczyzn), w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami: biernych zawodowo, z terenów wiejskich poza ZIT zamieszkałych w województwie małopolskim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET), i/lub imigrantów/imigrantek, reemigrantów/reemigrantek zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zamieszkałych w województwie Małopolskim z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2022 r. i bezpośrednio po nim.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Otwarci na pracę z POWER-em” objął wsparciem 54 młode osoby (34 kobiety i 20 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami: bierne zawodowo, z terenów wiejskich poza ZIT, zamieszkałe w województwie małopolskim, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET), i/lub imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki.

Udzielone formy wsparcia:

  • spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
  • wsparcie doradcy zawodowego;
  • wsparcie coacha;
  • wsparcie pośrednika pracy przez cały czas realizacji projektu i pomoc w znalezieniu zatrudnienia
  • organizacja kursów i staży dla Uczestników Projektu

Rezultaty projektu:

  • liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 27;
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – 42%;
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie były w najtrudniejszej sytuacji 57%;

Projekt realizowany w okresie

01.03.2020-31.12.2022

Całkowita wartość projektu

756 213,60 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

718 402,60 zł