Mój wybór, mój zawód, moja kariera
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie w okresie 19 miesięcy realizacji projektów jakości i efektywności edukacji 20 szkół, prowadzących kształcenie zawodowe przez kompleksową realizację programów rozwojowych i wsparcie 1468 uczennic i 2858 uczniów w obszarze kompetencji nieodzownych w kontekście ich przyszłego zatrudnienia oraz 80 nauczycieli w obszarze innowacyjnych form nauczania.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” objął wsparciem 4326 uczniów (1468 uczennic i 2858 uczniów) 20 publicznych techników i techników uzupełniających, uczących się w trybie stacjonarnym na jednym z kierunków kształcenia zawodów „technikalnych”, zamieszkałych/uczących się w województwie śląskim oraz 80 nauczycieli w obszarze innowacyjnych form nauczania.

Udzielone formy wsparcia:

 • zajęcia wyrównawcze;
 • treningi umiejętności interpersonalnych;
 • diagnoza i doradztwo zawodowe;
 • kursy podnoszące kwalifikacje;
 • praktyki zawodowe;
 • staże;
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego;

Rezultaty projektu:

 • iczba szkół, które wdrożyły programy rozwojowe – 20;
 • liczba szkół, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych – 20;
 • liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu – 634;
 • liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych;
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w obszarze innowacyjnych form nauczania – 80;

Projekt realizowany w okresie

01.03.2020-31.12.2022

Całkowita wartość projektu

756 213,60 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

718 402,60 zł