Z POWER-em na START!
Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Celem projektu „Z POWER-em na START!” było zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez 54 osoby młode (34 kobiet i 20 mężczyzn) do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Uczestnicy projektu:

Projekt „Z POWER-em na START!” objął wsparciem 54 młode osoby (34 kobiety i 20 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, z terenów wiejskich poza ZIT zamieszkujące w województwie małopolskim, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Udzielone formy wsparcia:

spotkania z doradcą zawodowym oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania; wsparcie coacha; wsparcie pośrednika pracy; organizowanie kursów i staży dla Uczestników Projektu;

Rezultaty projektu:

  • liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 27;
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – 42%;
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji – 57%;
Projekt realizowany w okresie

01.03.2020-31.12.2022

Całkowita wartość projektu

756 213,60 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

718 402,60 zł