n

Nowa praca w lepszym klimacie
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Cel projektu:

Celem projektu jest złagodzenie skutków transformacji poprzez kompleksowe wsparcie 885 UP (w tym 416 K) zamieszkujących lub uczących się lub pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) należących do jednej z grup: pracownik dotknięty procesem transformacji energetycznej z branż/ sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia, zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika), osoba nieaktywna zawodowo zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie z osobami ww., osoba zainteresowana założeniem działalności gospodarczej na terenie Małopolski Zachodniej bez względu na status na rynku pracy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” zakłada kompleksowy program transformacji i wsparcia na rynku pracy 885 osób (416K, 469M), mieszkających i/lub uczących się i/lub pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), należących do następującej/-cych grupy/grup docelowych:

• pracowników zagrożonych zwolnieniem,
• pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych;
• osób nieaktywnych zawodowo (tj. osób biernych zawodowo) zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami ww.;
• osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy);
• pracodawców z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (również z terenu województwa śląskiego).

Oferowane formy wsparcia:

W ramach projektu podmioty mogą skorzystać z usług rozwojowych rozliczanych za pomocą bonów rozwojowych. które dzielą się na cztery kategorie usług:

• spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania (wsparcie obligatoryjne);
• indywidualne poradnictwo zawodowe;
• pośrednictwo pracy;
• wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego;
• wsparcie psychologiczne;
• szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji;
• staże/praktyki zawodowe;
• dotacje na doposażenie stanowiska pracy;
• wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
• subsydiowane zatrudnienie;
• wsparcie adaptacyjne;
• wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne

Projekt przewiduje środki na pokrycie indywidualnych kosztów UP (m.in wsparcie towarzyszące w razie potrzeb UP: opieka nad dzieckiem/osobą zależną oraz zwroty kosztów dojazdu, itp.)

Planowane rezultaty projektu:

• Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie –  381
• Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 156
• Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu –  20
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu –  693
• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 210
• Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 250

Rekrutacja do projektu:

Nabór odbywa się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku (do godziny 12:00) do wyczerpania miejsc w projekcie.

informujemy, że w maju 2024 r. limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 2 osoby.

Jednocześnie informujemy, że w maju 2024 r. limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej został osiągnięty.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony i składania formularzy rekrutacyjnych na tę formę wsparcia w kolejnym miesiącu.

Listy rankingowe dostępne są w biurze projektu.

Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie: https://nowapraca.marr.pl/

Kontakt:

Lider projektu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR)

34-100 Wadowice

ul. Karmelicka 1 (1 piętro, pokój nr 4 i 4a)

tel. 785 051 374

e-mail: wadowice@marr.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Partnerzy projektu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)

32-500 Chrzanów

ul. Grunwaldzka 5

tel. 32 645 19 68

tel. 797 780 184

e-mail: nowapraca@armz.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (CBMZ)
32-600 Oświęcim
ul. Gospodarczej 24, 
tel.: 33 844 73 44
e-mail: pwlk@cbmz.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33-847-54-75
e-mail: nowapracawlepszymklimacie@szih.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Projekt realizowany w okresie

01.01.2024-31.12.2026

Całkowita wartość projektu

19 979 527,04

Wkład z Funduszy Europejskich

16 982 541,03