Wykwalifikowany grafik komputerowy
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Cel projektu:

Celem projektu było zdobycie przez 110 osób (50 kobiet i 60 mężczyzn) umiejętności teoretycznych i praktycznych z obsługi programów graficznych (Adobe Photoshop i CorelDraw) z zakresu tworzenia projektów graficznych.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Wykwalifikowany grafik komputerowy – kurs Adobe Photoshop i CorelDraw” objął wsparciem 110 pracujących osób dorosłych (60 mężczyzn i 50 kobiet powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą) zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wadowicki, tarnowski oraz miasto Tarnów) uczestniczących w szkoleniu z własnej inicjatywy poza godzinami pracy.

Udzielone formy wsparcia:

  • wyposażenie uczestników w materiały szkoleniowe;
  • organizacja kursu tworzenia grafiki komputerowej;
  • warsztaty praktyczne;
  • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej;

Rezultaty projektu:

  • liczba pracujących dorosłych osób, które pozyskały wiedzę teoretyczną z zakresu tworzenia grafiki komputerowe – 110;
  • liczba pracujących dorosłych osób, które nabyły umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia grafiki komputerowej – 110;
  • liczba pracujących dorosłych osób, które zakończyły udział w kursach e-learningowych – 110;
  • liczba pracujących dorosłych osób, które w wyniku szkoleń wzmocniły postawę
    psychofizyczną – 110;

Lider projektu:
Eturia Sp. z o.o.

Projekt realizowany w okresie

01.01.2012-31.12.2012

Całkowita wartość projektu

469 150,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

459 833, 00 zł