Języki obce… już potrafię!
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Cel projektu:

Celem projektu był przyrost kluczowych kompetencji z zakresu języków obcych oraz przedsiębiorczości poprzez opracowanie i realizację 2 innowacyjnych programów realizowanych w 13 szkołach specjalnych w województwach: śląskim, małopolskim i opolskim (dotyczy języka angielskiego) i 5 szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych w województwach śląskim i małopolskim.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Języki obce… już potrafię!” objął wsparciem 490 uczniów z 13 szkół specjalnych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z 3 województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

Udzielone formy wsparcia:

  • dodatkowe zajęcia z języka angielskiego;
  • dodatkowe zajęcia z e-przedsiębiorczości;
  • zajęcia z udziałem specjalistów do spraw języków obcych i przedsiębiorczości
  • zajęcia z udziałem specjalisty od ICT;

Rezultaty projektu:

  • 2 opracowane i wdrożone innowacyjne programy nauczania (z języka angielskiego i przedsiębiorczości);
  • liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach dodatkowych z języka obcego – 490;
  • liczba uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych z przedsiębiorczości – 100;

Projekt realizowany w okresie

01.09.2009-30.07.2012

Całkowita wartość projektu

2 874 625,20 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

2 874 625,20 zł