Młodość + Kompetencje = Praca
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególne trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 58 absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (34 kobiet i 24 mężczyzn) z województwa małopolskiego (do 20 roku życia) poprzez zwiększenie ich szans wejścia na rynek pracy oraz podniesienie poziomu ich integracji z rynkiem pracy w terminie do 31.07.2018r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Młodość+Kompetencje=Praca” objął wsparciem 58 absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (34 kobiety i 24 mężczyzn) z województwa małopolskiego (do roku czasu po ich opuszczeniu) głównie w: Wadowicach, Oświęcimiu, Chrzanowie, Skawinie, Suchej Beskidzkiej, którzy nie pracowali (tj. byli bierni zawodowo) oraz nie szkolili i nie kształcili się w żadnej formie.

Udzielone formy wsparcia:

  • wsparcie doradcy zawodowego;
  • spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
  • wsparcie mentora;
  • wsparcie psychologa;
  • wsparcie pośrednika pracy;

Rezultaty projektu:

  • liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 50;
  • liczba osób, które podniosły swoje szanse w wejściu na rynek pracy – 40;
  • liczba osób, które ukończyły udział w projekcie – 48;
  • liczba osób, które podniosły poziom swojej integracji z rynkiem pracy – 40;
  • liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – 25;

Partner projektu:
Fundacja In Gremio Pro Futuro im. św. Rafała Kalinowskiego

Projekt realizowany w okresie

01.08.2016-31.07.2018

Całkowita wartość projektu

985 490,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

935 623,00 zł