Czas na pracę 30+
Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Typ projektu A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie poziomu zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia i starszych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych i/lub uczących się na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Czas na pracę 30+” objął wsparciem 180 osób (99 kobiet i 81 mężczyzn) w wieku 30 lat i starszych, pozostających bez pracy, zamieszkujących i/lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, należących do przynajmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby bierne zawodowo;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat;

.Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie pośrednika pracy;
 • wsparcie trenera pracy/zatrudnienia wspieranego;
 • warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne;
 • wsparcie psychologa;
 • szkolenia;
 • staże;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu – 50;
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 42;
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – 45%;

Lider projektu:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

Partner Projektu:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Projekt realizowany w okresie

01.10.2020-30.09.2022

Całkowita wartość projektu

2 695 064,56 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

2 290 804,87 zł