ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP SUBREGIONU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Typ projektu A. Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych.

Cel projektu:

Celem projektu był rozwój co najmniej 688 przedsiębiorstw z sektora MŚP, mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Małopolski Zachodniej oraz co najmniej 2636 ich pracowników (1673 kobiet i 999 mężczyzn), poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach PSF do 31.12.2023 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „ROZWÓJ KOMPETENC JI KADR SEKTORA MŚP SUBREGIONU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ” objął wsparciem 688 przedsiębiorstw z sektora MŚP z siedzibą, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej oraz ich 2636 pracowników, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Wsparcie było skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych:

  • minimum 20% pracowników w wieku 50 lat;
  • minimum 30% pracowników o niskich kwalifikacjach;
  • minimum 3% przedsiębiorstw wysokiego wzrostu oraz działających w branżach/sektorach istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa;
  • minimum 31,50% przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
  • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 POWER;

Udzielone formy wsparcia:

  • dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach PSF

Rezultaty projektu:

  • liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie – 688;

Partnerzy projektu:
Oświata i Biznes Sp. z o.o.
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o

Projekt realizowany w okresie

01.03.2020-31.12.2023

Całkowita wartość projektu

14 735 291,20 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

12 524 300,08 zł