Firma z POWERem
Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Celem projektu była aktywizacja osób młodych w wieku 18-29 lat z subregionu Małopolski Zachodniej, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r., tj. mająca na celu nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 41 uczestników projektu, zwiększenie możliwości samozatrudnienia 127 osób biernych zawodowo i bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP; wsparcie finansowe 125 przedsiębiorstw w początkowej fazie działania do 6 miesięcy w okresie do 01.01.2021 – 30.06.2023r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Firma z POWERem” objął wsparciem 134 osoby (74 kobiety i 60 mężczyzn), wieku 18-29 lat, które zamieszkiwały i/lub uczyły się na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. i należały do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby bierne zawodowo;
  • bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy;

Udzielone formy wsparcia:

  • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej;
  • wsparcie eksperta dotacyjnego;
  • wypłata dotacji na podjęcie działalności gospodarczej;
  • wsparcie pomostowe finansowe w okresie do 6 miesięcy od utworzenia firmy;
  • wsparcie doradcy zawodowego;

Rezultaty projektu:

  • liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 127;
  • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu – 127;
  • liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 127;

Lider projektu:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Projekt realizowany w okresie

01.01.2021-30.06.2023

Całkowita wartość projektu

4 946 602,48 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

4 882 624,48 zł