NetBon2 {Play}

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet:  Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ projektu A: finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych. {Play}
Black and White Dartboard
Man Raising Right Hand

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie 523 przedsiębiorstw z sektora MMŚP, dużych przedsiębiorstw oraz innych niż przedsiębiorstwa podmiotów, mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) oraz ich 1569 pracowników (801 kobiet i 768 mężczyzn) poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) do 31.12.2026r., zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony pracodawców. Rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji u 1256 (641 kobiet i 615 mężczyzn) pracowników tych podmiotów.

{Play}

Uczestnicy projektu {Play}

Projekt „NetBon2” zakłada rozwój biznesu i przedsiębiorczości oraz kompetencji zawodowych i obejmuje swoim wsparciem 523 przedsiębiorstwa z sektora MMŚP, duże przedsiębiorstwa i inne podmioty oraz ich 1569 pracowników (801 kobiet i 768 mężczyzn), w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, mających siedzibę filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu Małopolski Zachodniej (powiaty olkuski, oświęcimski, wadowicki i chrzanowski). {Play}

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet:  Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ projektu A: finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych. {Play}

Oferowane formy wsparcia: {Play}

W ramach projektu podmioty mogą skorzystać z usług rozwojowych rozliczanych za pomocą bonów rozwojowych. które dzielą się na cztery kategorie usług: {Play}

Zapoznaj się z dokumentacją projektową

Planowane rezultaty projektu: {Play}

liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową – 1349

liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi – 515

liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi – 4

liczba podmiotów innych niż przedsiębiorstwa objętych usługami rozwojowymi – 4

liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową – 220
{Play}

Photo Of People Doing Handshakes

Projekt realizowany w okresie

1.01.2024 r.
do 31.12.2026 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

14 445 927,10 zł

WKŁAD Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

12 243 285,10 zł

Lider projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu (SZiH) 32-600 Oświęcim

32-600 Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
e-mail: netbon2@szih.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Partnerzy projektu

https://cbmz.pl/https://cbmz.pl/Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (CBMZ)

32-600 Oświęcim
ul. Gospodarcza 24
e-mail: netbon@cbmz.pl
tel. 33 844 73 44
Biuro projektu otwarte od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

35-959 Rzeszów
ul. Fryderyka Szopena 51
e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl
tel. 17 86 76 224
Biuro projektu otwarte od poniedziałku do piątku od

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)

32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
e-mail: biuro@armz.pl
tel. 32 645 19 68 wew. 20 i 22
Biuro projektu otwarte od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

25-002 Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 53
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
tel. 41 368 02 78
Biuro projektu otwarte od poniedziałku do piątku od