Fabryka Kompetencji – Język angielski i ICT z certyfikatem dla osób 50+
Projekt był realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Cel projektu:

Celem projektu było zwiększenie adaptacyjności osób poprzez wzrost kwalifikacji w zakresie ICT oraz kursów językowych zrealizowanych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wśród osób w wieku 50-64 lat, pochodzących z obszarów wiejskich i miast do 50 tysięcy mieszkańców województwa małopolskiego.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Fabryka Kompetencji – Język angielski i ICT z certyfikatem dla osób 50+” objął wsparciem 300 osób (195 kobiet i 105 mężczyzn) w wieku 50-64 lat, z wykształceniem najwyżej średnim, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani uczestnictwem w projekcie. Uczestnicy zamieszkiwali i/lub pracowali na obszarze województwa małopolskiego (dodatkowo zamieszkiwali na obszarach wiejskich i/lub miastach do 50 tysięcy mieszkańców). Udzielone formy wsparcia:

 • szkolenia komputerowe;
 • szkolenia z języka angielskiego;
 • wyposażenie uczestników w podręczniki i ćwiczenia do języka angielskiego;

Udzielone formy wsparcia:

 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej;
 • wsparcie eksperta dotacyjnego;
 • wypłata dotacji na podjęcie działalności gospodarczej;
 • wsparcie pomostowe finansowe w okresie do 6 miesięcy od utworzenia firmy;
 • wsparcie doradcy zawodowego;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób dorosłych w wieku 50-64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu w zakresie języków obcych – 100;
 • liczba osób dorosłych w wieku 50-64 lat, które uczestniczyły w kształceniu w ustawicznym w ramach projektu w zakresie ICT – 200;
 • liczba osób w wieku 50-64 lat, którzy podnieśli kwalifikacje w zakresie języka angielskiego 71;
 • liczba osób w wieku 50-64 lat, którzy podnieśli kwalifikacje w zakresie ICT – 160;
 • liczba osób, które osiągnęły w wyniku udziału w szkoleniu pełen poziom kompetencji zawodowych – 71;

Projekt realizowany w okresie

01.01.2014-31.12.2014

Całkowita wartość projektu

634 274,28 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

634 274,28 zł