Chcę pracować – projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Typ projektu: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 120 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo (72 kobiet i 48 mężczyzn) z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia w okresie 01.06.2016r. do 31.12.2017r., poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy projektu:

Program „Chcę pracować – projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia.” objął swoim wsparciem 120 osób (72 kobiety i 48 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących województwo małopolskie (powiaty: myślenicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, chrzanowski, olkuski), pozostających bez pracy, należących do przynajmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • kobiety;

.Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie psychologiczne;
 • wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobami zależnymi;
 • wsparcie pośrednika pracy;
 • szkolenia zawodowe;
 • poradnictwo grupowe (spotkania grupowe i warsztaty);
 • staże/praktyki zawodowe;
 • wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego;
 • inicjatywy na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego – 48;
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego – 110;

Partner projektu:
Europejska Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt realizowany w okresie

01.06.2016-31.12.2017

Całkowita wartość projektu

1 829 451,12 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

1 737 978,56 zł