Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, typ projektu C: Kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Cel projektu:

Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do końca 31.05.2019r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” objął swoim wsparciem 600 osób pozostających bez pracy (bierne zawodowo i bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, zamieszkujących i/lub uczących się na obszarze subregionu Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki) które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • kobiety;

.Udzielone formy wsparcia:

 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych;
 • warsztaty interpersonalne;
 • wsparcie mentora/coacha;
 • udzielenie dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw;
 • wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
 • działalności gospodarczej w programie – 520;
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 600;
 • liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 528;
 • liczba osób, które nabyły wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania działalności gospodarczej – 580;
 • liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – 580;

Partnerzy projektu:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Projekt realizowany w okresie

01.06.2016-31.05.2019

Całkowita wartość projektu

19 688 096,49 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

16 734 882,01 zł