Nowa ścieżka sukcesu {Play}

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ projektu B: kompleksowe programy typu outplacement. {Play}
Black and White Dartboard
Man Raising Right Hand

Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie dostosowania pracowników do zmian zachodzących na rynku pracy poprzez zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielnie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, poprawę zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 475 osób (295 kobiet i 180 mężczyzn), które traciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i/lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego  (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi).

{Play}

Uczestnicy projektu {Play}

Projekt „Nowa ścieżka sukcesu” zakłada rozwój kompetencji kadr i adaptację do zmian i obejmuje swoim wsparciem 475 osób (295 kobiet i 180 mężczyzn) w wieku od 15 do 89 lat, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego należących do jednej z poniższych grup: {Play}

  • pracownicy zagrożeni zwolnieniem – zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018r. poz. 1969) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy lub stosunku służbowego z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną; {Play}
  • pracownicy przewidziani do zwolnienia – znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną; {Play}
  • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika – pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną; {Play}
  • osoby odchodzące z rolnictwa – podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023r. poz. 208, z późn. zm.), zamierzające podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1009, z późn. zm); {Play}

Oferowane formy wsparcia: {Play}

W ramach projektu podmioty mogą skorzystać z usług rozwojowych rozliczanych za pomocą bonów rozwojowych. które dzielą się na cztery kategorie usług: {Play}

Planowane rezultaty projektu:

liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu – 47 {Play}

liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 357

Photo Of People Doing Handshakes

Projekt realizowany w okresie

01.01.2024-31.12.2026

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

19 999 854,17 zł

WKŁAD Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

16 999 475,84 zł

Lider projektu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

32-500 CHRZANÓW
ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 754 15 65
e-mail: biuro@armz.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Partnerzy projektu

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (CBMZ)

32-600 Oświęcim
ul. Gospodarcza 24
e-mail: netbon@cbmz.pl
tel. 33 844 73 44
Biuro projektu otwarte od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Chrzanowska Izba Gospodarcza

32-500 Chrzanów
Rynek 16
e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
tel. 32 754 15 65

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

32-600 Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
e-mail: szih@szih.pl
tel. 33 847 54 75
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

25-002 Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 53
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
tel. 41 368 02 78
Biuro projektu otwarte od poniedziałku do piątku od