Strefa aktywizacji zawodowej II
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Typ projektu: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 85% ze 100 osób (57 kobiet i 43 mężczyzn) biorących udział w projekcie oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia od minimum 30% do 56% bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia w okresie do V.2020r poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej II” objął swoim wsparciem 100 osób (57 kobiet i 43 mężczyzn), bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, należących do następujących grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • kobiet;
 • mężczyzn (w wieku 30-49 lat);

Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie psychologiczno-doradcze;
 • opieka trenera zatrudnienia wspieranego;
 • wsparcie psychologiczne;
 • wsparcie w postaci coachingu indywidualnego;
 • kursy i szkolenia zawodowe;
 • staże;
 • praktyki zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób pracujących, łącznie z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek po
 • opuszczeniu programu – 33;
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 37;
 • liczba osób, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu – 53;

Projekt realizowany w okresie

01.06.2018-31.05.2020

Całkowita wartość projektu

1 464 521,52 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

1 244 843,29 zł