Strefa aktywizacji zawodowej III
Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Typ projektu A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesie aktywności zawodowej 200 osób (130 kobiet i 70 mężczyzn) oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia u min. 45 % osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet oraz bezrobotnych mężczyzn, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z wyżej wymienionych grup – na poziomie min. 60% do VIII 2022 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej III” objął wsparciem 200 osób (130 kobiet i 70 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), należących do co najmniej jednej z poniższych grup (zgodnie z SzOOP):

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • kobiety;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nienależący do wyżej wymienionych grup, których
  sytuacja na rynku pracy była najtrudniejsza);

Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo zawodowe;
 • wsparcie motywacyjne;
 • wsparcie psychologa;
 • szkolenia i kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji;
 • staże/praktyki zawodowe;
 • wsparcie trenera zatrudnia wspieranego;
 • dotacje na doposażenie miejsca pracy;
 • rozwój kompetencji cyfrowych poprzez Inteligentne Biuro;
 • wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu – 80;
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 42;

Partner projektu:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Projekt realizowany w okresie

01.09.2020-31.08.2022

Całkowita wartość projektu

2 555 633,45 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

2 172 288,43 zł