Przedsiębiorca z POWERem
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 i/lub uczących się na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez udzielenie 257 dotacji na założenie przez osoby młode nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 30.06.2023r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Przedsiębiorca z PO WERem!” objął wsparciem 296 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/ prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Projekt ten był skierowany wyłącznie do osób fizycznych, zamieszkujących i/lub uczących się na ternie powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego lub na terenie miasta Kraków.

Udzielone formy wsparcia:

  • wsparcie doradcy zawodowego;
  • wsparcie eksperta dotacyjnego;
  • szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
  • dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej;
  • wsparcie pomostowe finansowe w okresie do 6 miesięcy od utworzenia firmy;

Rezultaty projektu:

  • liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
  • programu – 257;
  • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 257
  • liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 257

Lider projektu:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S. A.

Partner projektu:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

Projekt realizowany w okresie

01.02.2021-30.06.2023

Całkowita wartość projektu

9 970 893,05 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

9 857 979,05 zł