W naszym zespole stawiamy na współpracę i efektywność działań {Play}

Aby sprostać oczekiwaniom zmieniającego się rynku ciągle się szkolimy i podnosimy swoje kompetencje a także rozwijamy nasze umiejętności interpersonalne. Nasza kadra to wykwalifikowani pracownicy posiadający wykształcenie kierunkowe. W naszym zespole znajdują się księgowi, doradcy zawodowi, doradcy biznesowi, trenerzy, coachowie i psycholodzy. {Play}

W ramach realizowanych przez nas projektów możesz spotkać się z: {Play}

Doradcą zawodowym

Doradca zawodowy udzieli Ci pomocy w określeniu i wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Doradca zawodowy uwzględni Twoje możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby i oczekiwania rynku pracy. {Play}

Analitykiem rynku pracy

Zadaniem analityka rynku pracy jest aktywne monitorowanie rynku pracy w województwie małopolskim oraz śląskim. Analityk pracy pozostaje w ścisłej współpracy z pośrednikiem pracy i specjalistą ds. rekrutacji i promocji. Analityk rynku pracy wsparciem obejmie również pracodawców, którzy m.in. z powodu transformacji energetycznej zmuszeni są do zwolnień pracowników. Celem pracy analityka będzie przeprowadzenie rozeznania rynku pracy, zdobycie informacji o zagrożeniach w zakresie zwolnień, śledzenie trendów na rynku pracy (branże rozwojowe i problemowe) oraz zaproponowanie konkretnego wsparcia osobie zagrożonej zwolnieniem. Aktywne monitorowanie rynku pracy będzie polegać na wyszukiwaniu zagrożeń zwolnieniami oraz ukierunkowywaniu pomocy. {Play}

Pośrednikiem pracy

Pośrednik pracy to osoba aktywnie działająca na rynku pracy. Podejmuje działania w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami i buduje bazę zainteresowanych. Pośrednik monitoruje aktywność uczestnika projektu w poszukiwaniu pracy podczas realizowania zaplanowanej przez doradcę zawodowego ścieżki zawodowej. Pośrednik pracy przedstawi Ci oferty pracy, które będą kompatybilne z posiadanymi przez Ciebie kompetencjami, doświadczeniem i możliwościami. Usługa pośrednictwa pracy ma doprowadzić do nabycia umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy, a w konsekwencji znalezienia pracy. {Play}

Man in Black Suit Jacket Using Smartphone
Psychologiem

Psycholog udzieli wsparcia w realizacji ścieżki zawodowej osobom posiadającym problem w odnalezieniu się na rynku pracy. Psycholog pomoże w określeniu i zidentyfikowaniu tego problemu i będzie uczestniczył w jego rozwiązaniu. {Play}

Man in Gray Sweater and Black Pants Sitting on Purple Couch
Trenerem zatrudnienia wspieranego

Wsparcie trenera udzielane jest osobom długotrwale bezrobotnym, nieposiadającym żadnych doświadczeń zawodowych, aktualnych kwalifikacji lub osób z niskim poziomem kompetencji społecznych uniemożliwiających podjęcie aktywności zawodowej. Zadaniem trenera jest praca nad obszarami aktywności życiowej klienta- pracą, edukacją, rodziną, czasem wolnym traktując je jako integralne elementy planowania i podejmowania decyzji związanych z pracą. Celem pracy jest doprowadzenie osoby do znalezienia i utrzymania zatrudnienia. {Play}

Concentrated short haired female entrepreneur in eyeglasses having discussion via smartphone in modern office
Ekspertem dotacyjnym

Celem pracy eksperta dotacyjnego jest pomoc techniczna w sporządzaniu biznesplanu planowanej działalności gospodarczej. Wsparcie eksperta dotacyjnego odbywa się w formie spotkań indywidualnych. Ekspert dotacyjny dokona również oceny formalnej biznesplanu. {Play}

Trenerem prowadzącym szkolenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Dla osób ubiegających się o dotacje na założenie działalności gospodarczej zaplanowano wsparcie szkoleniowe. Trener prowadzący szkolenie omówi zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanu i jego realizację, konteksty prawne działalności gospodarczej, zagadnienia związane z księgowością, przepisami podatkowymi i ZUSem, reklamę i działania promocyjne, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, negocjacje biznesowe, radzenie sobie ze stresem i konfliktem, pozyskanie i obsługę klienta. {Play}

Smiling formal male with laptop chatting via phone
Doradcą adaptacyjnym

Doradca adaptacyjny jest odpowiedzialny za udzielenie wsparcia adaptacyjnego dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu w zakresie dostosowania jego kompetencji, kwalifikacji do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, udzielenie wsparcia skierowanego do osób w wieku 15 – 29 lat, u których wcześniejsza ocena umiejętności cyfrowych wykazała potrzebę uzupełnienia poziomu kompetencji cyfrowych, udzielenie wsparcia w postaci zastosowania działań równościowych płci w przedsiębiorstwach. W zależności od potrzeb wsparcie doradcy adaptacyjnego będzie realizowane w formie krótkich warsztatów czy indywidualnych spotkań doradczych. {Play}

Man in Black Vest Sitting on a Leather Sofa
Specjalistą ds. wizerunku

Uczestnik projektu będzie miał szansę spotkać się ze specjalistą ds. wizerunku, który stworzy symulacje rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Przebieg rozmowy będzie analizowany aby zidentyfikować słabe strony kandydata na pracownika i stworzyć szansę na ich poprawę. Symulacje rozmowy kwalifikacyjnej wzmocnią pewność siebie kandydata na rozmowach właściwych. {Play}

Man and Woman Near Table
Specjalistą ds. obsługi klienta

Ze specjalistą ds. obsługi klienta spotkasz się korzystając z projektu NetBon2 i HoReCa. Zadaniem specjalisty jest informowania zainteresowane podmioty o warunkach uczestnictwa w projekcie, o trwających i planowanych naborach, o sposobach rekrutacji i wymaganej dokumentacji. Specjalista ds. obsługi klienta uczestniczy w spotkaniach z zainteresowanymi przedsiębiorstwami, odpowiada na pytania, pomaga w konstruowaniu wniosku o przyznanie dofinansowania. Specjalista ds. obsługi klienta stanowi osobę pierwszego kontaktu. {Play}

Macbook Pro
Specjalistą ds. kompetencji cyfrowych

Specjalista z zakresu kompetencji cyfrowych poprowadzi indywidulane/grupowe doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowanych dla osób, u których występują deficyty w tych obszarach. Deficyty w kompetencjach cyfrowych stanowią jedną z barier wejścia na rynek pracy szczególnie u osób 50+ i osób młodych do 29 roku życia. {Play}

Specjalista z zakresu kompetencji cyfrowych będzie pomagał zakładać skrzynki mailowe, tworzyć CV za pomocą kreatorów i innych dostępnych narzędzi internetowych, zakładać własne profile zaufane, itp. {Play}

Man Sitting With Laptop Computer on Desk and Lamp
Specjalistą ds. zarządzania obiegiem bonów

Specjalista ds. zarządzania obiegiem bonów bierze udział w weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych, weryfikacji kwalifikowalności do projektu, zatwierdzeniu zgłoszenia, przygotowaniu umowy, udzielaniu pomocy de minimis. Specjalista ds. zarządzania obiegiem bonów stanowi nadzór nad wpłatą wkładu własnego, wyliczeniu limitu bonów i ich wygenerowaniu, udziela pomocy w zakresie korzystania z BUR i NetBon2 i innych ważnych dla projektu systemów. {Play}

An Accountant Using a Calculator
Specjalistą ds. rozliczeń

Specjalista ds. rozliczeń ma za zadanie weryfikacje dokumentów otrzymanych po usłudze rozwojowej z danymi zawartymi w systemie BUR, zatwierdzenie środków do wypłaty, monitoring dofinansowania, wkładu własnego oraz monitoring obiegu bonów (bony zwracane, wykorzystane, itp.) Specjalista ds. rozliczeń zajmuje się zarówno rozliczeniem podmiotu korzystającego z projektu jak i rozliczeniem z konkretnym usługodawcą po zakończonej usłudze rozwojowej. {Play}