Strefa aktywizacji zawodowej
Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 80 osób młodych (43 kobiet i 37 mężczyzn) do 29 roku życia oraz doprowadzenie do uzyskania zatrudnienia przez minimum 29% uczestników w okresie do VI.2022 r. poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej” objął wsparciem 80 młodych osób (43 kobiety i 37 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, należących do następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
  (do 2 lat od opuszczenia);
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
 • wychowawcze (do 2 lat od opuszczenia);
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole
  specjalnej);
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia);

Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie coacha;
 • wsparcie pośrednika pracy;
 • opieka mentora;
 • dobrane do potrzeb Uczestników Projektu szkolenia i staże zawodowe;
 • uzupełnienie kształcenia oraz kursy zawodowe;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
 • programu – 25;
 • liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły kompetencje w wyniku udziały w szkoleniach – 35;
 • liczba osób, które uzyskały doświadczenie zawodowe poprzez odbycie stażu – 80;
 • procent uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy
  następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie – 29;
 • procent uczestników projektu (spośród pracujących), których sytuacja na rynku pracy
  poprawiła się w okresie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie – 27;
 • liczba osób, które posiadły wytyczoną ścieżkę dojścia do zatrudnienia – 80;
 • liczba osób, u których wzrosła motywacja do zmiany swojej sytuacji zawodowej – 80;

Projekt realizowany w okresie

01.12.2018-30.06.2021

Całkowita wartość projektu

1 367 231,28 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

1 298 831,28 zł