Strefa aktywizacji zawodowej 2016-2018
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Typ projektu : Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Cel projektu:

Celem projektu była trwała aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w szczególnej sytuacji (wieku 50+, osób niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka), bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego (powiaty: oświęcimski, wadowicki, brzeski, chrzanowski, limanowski, olkuski, nowosądecki).

Uczestnicy projektu:

Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej” objął swoim wsparciem 100 osób (61 kobiet i 39 mężczyzn)powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego (powiaty: oświęcimski, wadowicki, brzeski, chrzanowski, limanowski, olkuski, nowosądecki). Dodatkowo były to osoby 50+, osoby niepełnosprawne oraz kobiety powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci

Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
 • grupowe warsztaty zawodowe;
 • wsparcie doradcze;
 • wsparcie psychologiczne;
 • kursy i szkolenia zawodowe;
 • wsparcie trenera zatrudnia wspieranego;
 • staże;
 • praktyki zawodowe;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego – 29;
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika referencyjnego – 81;
 • liczba osób objętych stażami/praktykami w projekcie – 90;
 • liczba osób objętych szkoleniami/konkursami zawodowymi – 90;

Partner projektu:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Projekt realizowany w okresie

01.06.2016-31.05.2018

Całkowita wartość projektu

1 702 662,36 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

1 617 529,24 zł