Budownictwo to jest to!
Projekt był realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Cel projektu:

Celem projektu było dostosowanie umiejętności 260 uczniów trzech techników budowlanych do wymagań pracodawców i uczelni wyższych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej wyżej wymienionych szkół, służące podniesieniu zdolności tych uczniów do przyszłego zatrudnienia w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Budownictwo to jest to!” objął wsparciem 260 uczniów uczących się w zawodzie technik budownictwa lub technik architektury krajobrazu w ZS Nr 1 w Wadowicach, Powiatowym Zespole Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, tj. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w technikum budowlanym.

.Udzielone formy wsparcia:

 • organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dopasowujących treści kształcenia do wymagań rynku pracy i uzupełniających program nauczania;
 • wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny;
 • organizacja kursu przedsiębiorczości;
 • organizacja kursu AutoCAD;
 • organizacja kursu języka angielskiego;
 • organizacja kursu matematyki stosowanej wspomaganej komputerowo;
 • organizacja kursu projektowania zieleni;
 • organizacja kursu języka niemieckiego;

Rezultaty projektu:

 • procent uczniów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje i otrzymali dyplomy ukończenia kursów – 80;
 • liczba uczniów, którzy uczestniczyli w kursie przedsiębiorczości i sporządzili biznesplan – 45;
 • liczba uczniów, którzy nabyli umiejętność projektowania w programie AutoCAD – 88;
 • liczba uczniów, u których nastąpił wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim/niemieckim – 24;
 • liczba uczniów, u których nastąpił wzrost kompetencji matematycznych – 96;

Partner projektu:
Powiat suski

Projekt realizowany w okresie

01.01.2010-31.08.2011

Całkowita wartość projektu

1 246 495,29 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

1 246 495,29 zł