Sprawni w pracy
Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pochodzących z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego poprzez wyposażenie ich w umiejętności i/lub kwalifikacje ułatwiające im integrację społeczno-zawodową oraz dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy do VII 2014r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Sprawni w pracy” objął swoim wsparciem 192 osoby z niepełnosprawnością (96 kobiet i 96 mężczyzn) pozostające bez zatrudnia oraz zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

Udzielone formy wsparcia:

 • spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
 • szkolenia przygotowujące do powrotu na rynek pracy;
 • kursy i szkolenia zawodowe;
 • staże;
 • wsparcie pośrednika pracy;
 • warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
 • warsztaty samopoznania;
 • warsztaty edukacyjne;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób objętych Indywidualnym Planem Działania, które zakończyły udział w projekcie –154;
 • liczba osób niepełnosprawnych, która zmieniła/podniosła swoje kwalifikacje zawodowe –154;
 • liczba osób, które zakończyły staż u pracodawcy – 136;
 • liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy – 154;
 • liczba osób, które zwiększyły swoje umiejętności poruszania się po rynku pracy – 154;

Projekt realizowany w okresie

01.09.2012-31.08.2014

Całkowita wartość projektu

2 490 205,22 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

2 490 205,22 zł