Moja własna droga do zatrudnienia
Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych.

Cel projektu:

Celem głównym projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 180 młodych osób do 29 roku życia (108 kobiet i 72 mężczyzn), bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Moja własna droga do zatrudnienia” objął swoim wsparciem 180 młodych osób (108 kobiet i 72 mężczyzn) w wieku 15-29 lat zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Dodatkowo minimum 90 uczestników projektu zamieszkiwało obszary wiejskie położone poza ZIT.

Udzielone formy wsparcia:

 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo grupowe;
 • wsparcie psychologiczne;
 • szkolenia zawodowe;
 • staże;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu – 105;
 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 141;
 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 173;
 • wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie będących osobami niepełnosprawnymi i/lub o niskich kwalifikacjach 60%;
 • wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 32%;
 • wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 51%;

Lider projektu:
Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Projekt realizowany w okresie

01.01.2016-31.12.2017

Całkowita wartość projektu

2 137 107,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

2 030 251,50 zł