Dobry start!!! – Program aktywizacji zawodowej młodzieży NEET
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu:

Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej 240 młodych osób do 29 roku życia (144 kobiety i 96 mężczyzn) bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Dobry start!!! – Program aktywizacji zawodowej młodzieży NEET” objął wsparciem 240 osób (144 kobiety i 96 mężczyzn) biernych zawodowo z obszaru województwa małopolskiego w wieku 18- 29 lat bez pracy, którzy nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym 60 osób niepełnosprawnych (36 kobiet i 24 mężczyzn) i 60 osób z obszarów wiejskich poza ZIT (36 kobiet i 24 mężczyzn).

Udzielone formy wsparcia:

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości
 • w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo grupowe;
 • wsparcie psychologiczne;
 • szkolenia zawodowe;
 • staże;

Rezultaty projektu:

 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu – 140;
 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 188;
 • liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych – 231;
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 32%;
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 51%;
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niebędących osobami niepełnosprawnymi i/lub o niskich kwalifikacjach – 60%;

Partner projektu:
Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Projekt realizowany w okresie

01.04.2016-31.03.2018

Całkowita wartość projektu

3 393 790,67 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

3 224 101,13 zł