AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do składania Biznesplanów w projekcie ,,Nowa praca w lepszym klimacie ”.

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu informuje, iż w dniach od 19 do 21 czerwca 2024 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 ogłasza nabór Biznes Planów do projektu „Nowa praca w lepszym klimacie” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej; Działanie 8.1 – Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Niezbędne dokumenty:

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Nowa praca w lepszym klimacie”.

Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu
 • na stronie internetowej projektu https://nowapraca.marr.pl/

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: 33 847 54 75

Do Biznes Planu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi na stronie projektu przez Partnera wiodącego:

 1. potwierdzenie skorzystania z usługi szkoleniowej, co najmniej w wymiarze 80 % (certyfikat wydany po szkoleniu),
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie onieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Biznes Planu – Oświadczenie o pomocy de minimis),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznes Planu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. 3 do Biznes Planu – Formularz pomocy de minimis),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. 4 do Biznesplanu – Zestawienie towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem – zgodne z danymi z punktów opisowych w Biznes Planie),
 6. zbiór oświadczeń/zaświadczeń (zał.  6 do Biznes Planu – Oświadczenia):
  – oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

– oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o braku podwójnego finansowania z FST (np. z programu Śląskiego), środków oferowanych w ramach EFS+, EFRR oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,

– zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych (ważne przez 30 dni od dnia wydania),

– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

– oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzymuje środki w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie była prowadzona przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Biznes Planu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień

Biznes Plan, powinien zawierać co najmniej:

a) opis planowanego przedsięwzięcia,

b) szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.),

c) plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych klientów) oraz konkurencji na rynku,

d) harmonogram realizacji zaplanowanych działań.


Miejsce i sposób składania Biznes Planów:
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze projektu Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 (w godzinach pracy biura: pn – pt 8:00-16:00) lub pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (decyduje data wpływu do biura projektu).

W przypadku składania Biznes Planu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru w Regulaminie.

Zasady przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną:

 • dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym/podpisem zaufanym ePUAP,
 • zasady rekrutacji pocztą elektroniczną są tożsame z zasadami rekrutacji złożenia osobistego składania dokumentacji w biurach projektu, tj. wszystkie dokumenty niezależnie od sposobu dostarczenia muszą wpłynąć w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 8:00-16:00) w terminach rekrutacji,
 • dokumenty należy przesłać na email  nowapracawlepszymklimacie@szih.pl

Tryb składania Biznes Planu:

Biznes Plan wraz z załącznikami powinien być przygotowany w 1 egzemplarzu wypełnionym komputerowo, czytelnie w języku polskim. Przed złożeniem, Biznes Plan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w Biznes Planie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Załączniki wymagane do Biznes Planu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Biznes Planu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.