AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do składania Biznesplanów w projekcie ,,Strefa efektywnej transformacji”.

Informujemy, że w dniach 15-16.07.2024 r. prowadzony będzie nabór Biznesplanów do projektu „Strefa efektywnej transformacji” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej; Działanie 8.1 – Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim ( w godzinach pracy biura), pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (decyduje data wpływu do biura projektu). W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru w Regulaminie.

Biznesplan wraz z załącznikami powinien być przygotowany w 1 egzemplarzu wypełnionym komputerowo, czytelnie w języku polskim. Przed złożeniem, Biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w Biznes Planie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Załączniki wymagane do Biznes Planu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.