wnr Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

rekrutacja

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które są rekomendowane i nierekomendowane do dofinansowania.


Lista wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania:

Lista_rankingowa_PWP_odwoławcza.xlsx

Lista_rankingowa_PWP_odwoławcza.pdf

 

Informujemy, że rozstrzygnięcie to jest wiążące i nie przysługuje wobec niego żadna procedura odwoławcza.


---------------------------------------------------------------------------------
Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Lista wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego:

Lista_rankingowa_przedłużonego_WP.xlsx

Lista_rankingowa_przedłużonego_WP.pdf

---------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że nabór odwołań od oceny KOW w zakresie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będzie prowadzony do 15.07.2013 r.Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Lista wniosków rekomentowanych do oceny merytorycznej znajduje się poniżej:

lista_formalna_PWP.xls

lista_formalna_PWP.pdf

---------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 
 
Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla wszystkich Beneficjentów pomocy będą przyjmowane w dniach od 28.06.2012 do 29.06.2013.

Biuro czynne będzie wg. harmonogramu:
·         28.06.2013 (piątek) – 08:00-16:00,
·         29.06.2013 (sobota) – 08:00-14:00.
 
 
Wnioski przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Janiny Woynarowskiej 1 w Chrzanowie.
 
Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego składane są wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. Koperta powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej wniosek, oraz dopisek „Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego ”. Do wniosku dołącza się:
 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej (kserokopię certyfikatu),
 2. wyciąg z CEIDG,
 3. kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy,
 4. kopię dokumentu zawierającego PESEL (Beneficjenta pomocy)
 5. biznes plan
 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie ZUS,
 7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
 8. oświadczenie wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. sprawozdanie finansowe: 
·         dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące, 
 
·         dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności, 
 
·         dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki), 
 
·         dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego, co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.


10. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
11. oświadczenie o nie zawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,
12. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,
13. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
14. oświadczenie beneficjenta pomocy o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej,
15. harmonogram rzeczowo-finansowy,
16. wniosek o przyznanie wsparcia doradczego.


 Wzory oświadczeń znajduję w Etapie IV rekrutacji.
 

---------------------------------------------------------------------------------
W związku z tym, że w ciągu 7dni nie wpłynęło do Realizatora Projektu żadne odwołanie od oceny Komisji Oceny przyznania Wsparcia Pomostowego procedura odwoławcza została zakończona.

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które są rekomendowane do dofinansowania.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

Lista_rankingowa_WP_uzup.xlsx

Lista_rankingowa_WP_uzup.pdf

---------------------------------------------------------------------------------

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej dodatkowego naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista wniosków rekomentowanych i nierekomendowanych do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego:

Lista_rankingowa_WP_uzup.xlsx

Lista_rankingowa_WP_uzup.pdf

 
Informujemy, że nabór odwołań od oceny KOW w zakresie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony do 19.03.2013 r.
 

---------------------------------------------------------------------------------

Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista wniosków rekomentowanych do oceny merytorycznej znajduje się poniżej:
 
lista_formalna_WP.xls

lista_formalna_WP.pdf


Informujemy, że wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Beneficjentów pomocy, którzy nie otrzymali dotąd takiego wsparcia będą przyjmowane w dniach od 07.03.2012 do 08.03.2013.

Wnioski przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Janiny Woynarowskiej 1 w Chrzanowie.

Biuro czynne będzie wg. harmonogramu:

 • 07.03.2013 (czwartek) – 08:00-16:00,
 • 08.03.2013 (piątek) – 08:00-15:00.

 
Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego składane są wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. Koperta powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej wniosek, oraz dopisek „Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ”. Do wniosku dołącza się:

 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej,
 • wyciąg z CEIDG,
 • kopię dokumentu zawierającego PESEL (Beneficjenta pomocy)
 • kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie ZUS,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
 • oświadczenie wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Wzory w/w oświadczeń są dostępne są w Dokumentach rekrutacyjnych w Etapie IIIA rekrutacji.
---------------------------------------------------------------------------------

W związku z tym, że w ciągu 7dni nie wpłynęło do Realizatora Projektu żadne odwołanie procedura odwoławcza została zakończona.


Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które są rekomendowane do dofinansowania.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

Lista_rankingowa_WF.xlsx

Lista_rankingowa_WF.pdf


Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego:

Lista_rankingowa_WP.xlsx

Lista_rankingowa_WP.pdf

---------------------------------------------------------------------------------

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Lista wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania:

Lista_rankingowa_WF.xlsx

Lista_rankingowa_WF.pdfPoniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego:

Lista_rankingowa_WP.xlsx

Lista_rankingowa_WP.pdf


Informujemy, że nabór odwołań od oceny KOW w zakresie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony do 23.01.2013 r.


---------------------------------------------------------------------------------

Publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości po poprawie:

 

LISTA_wf_ocena formalna 2.xls

LISTA_wf_ocena formalna 2.pdf

 

oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:

 

LISTA_WP_ocena formalna 2.xls

LISTA_WP_ocena formalna 2.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości:

 

LISTA_wf_ocena formalna 1.xls

LISTA_wf_ocena formalna 1.pdf

 

oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:

 

Wkleić pliki o nawzie:

LISTA_WP_ocena formalna 1.xls

LISTA_WP_ocena formalna 1.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------Termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznes planami

Informujemy, że wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami należy składać w dniach od 28.12.2012 do 05.01.2013. Wnioski przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Janiny Woynarowskiej 1 w Chrzanowie.
 
Biuro czynne będzie wg. harmonogramu:
·         28.12.2012r. (piątek) – 08:00-16:00,
·         29.12.2012 – 01.01.2013 – nieczynne,
·    DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Polityka cookies 2012 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | realizacja: Wdesk drukuj góra
Biura projektu:
Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies