SZiHSpoleczna Szkola Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Wyszukiwanie
A A A

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w SZoH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Szkołą Zarządzania i andlu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim.
szih@szih.pl,  tel. 338475475

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • 6 ust.1 lit. a RODO, tj. za Pani/pana zgodą.
  • 6 ust.1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
  • 6 ust.1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź w celu zapewnienia bezpieczeństwa Administratora;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, Instytucje zarządzające projektami;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem, lub wynikający z zapisów zawartych przez Administratora umów dotyczących Pani/Pana interesów;
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres wskazany w pkt 1, bądź adres e-mail wskazany w pkt 2;
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i realizowania umowy zawartej z Administratorem;
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  drukuj góra
Polityka cookies 2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu wykonanie: Wdesk
Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies